InPost Mobile 3.2.0 Download For Android Latest Version

Short Mod Apk Description: Nadawaj bez drukowania etykiety i otwieraj skrytki zdalnie z InPost Mobile!
Aplikacja InPost Mobile wprowadza szereg możliwości, dzięki którym korzystanie z Paczkomatów jest proste jak nigdy.

👉Wysyłasz bez etykiety
Teraz możesz nadać paczkę wygodnie w InPost Mobile – bez drukowania etykiety i 24/7. Wystarczy zeskanować kod QR lub wpisać kod nadania w Paczkomacie i gotowe. Dodatkowo, jeśli wybierzesz nadanie w aplikacji, możesz wysłać paczkę z dowolnego Paczkomatu.

👉Otwierasz skrytkę zdalnie
Najważniejszą funkcją aplikacji jest usługa zdalnego otwierania skrytek, która pozwala na odbieranie przesyłek bez konieczności korzystania z ekranu Paczkomatu. Wystarczy, że klikniesz odpowiedni przycisk w naszej aplikacji – Twoja skrytka otworzy się sama i uwolni przesyłkę dla Ciebie. Dla każdej dostarczonej przesyłki widoczny jest również kod odbioru i/lub kod QR.

👉Masz wszystkie paczki w jednym miejscu
Przesyłki, również te kurierskie, które w ciągu ostatnich 30 dni zostały zamówione na przypisany do aplikacji numer telefonu, będą widoczne od razu po zalogowaniu do aplikacji – nie musisz rejestrować ich samodzielnie. Paczki zostaną domyślnie posortowane w zależności do tego, na jakim etapie podróży do Paczkomatu się znajdują. Każdej z nich możesz również nadać nazwę i opis.

👉Odbierasz przesyłki w ramach Multiskrytki
Multiskrytka to nowa opcja, która pozwala na odbieranie wielu przesyłek z jednej skrytki Paczkomatu. Paczki, które znalazły się w Multiskrytce, są w aplikacji zgrupowane w jeden komunikat i wyróżnione kolorem niebieskim.

👉Oszczędzasz czas
InPost Mobile to przede wszystkim oszczędność czasu przy odbiorze paczki z Paczkomatu. Możesz odebrać swoje przesyłki zdalnie albo przy pomocy kodów odbioru QR, które znajdziesz bez problemu w aplikacji mobilnej.

👉Masz Paczkomaty zawsze blisko siebie
W aplikacji z łatwością wyszukasz Paczkomaty i PaczkoPunkty. Wystarczy, że klikniesz na mapę, a przy włączonej lokalizacji aplikacja wskaże Ci najbliższe punkty InPost, a także pokaże do nich drogę z miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz.

👉Odbierasz paczki po drodze
Dzięki funkcji notyfikacji opartych na geofencingu, przypomnimy Ci o odbiorze paczki, gdy znajdziesz się w pobliżu Paczkomatu. Włącz powiadomienia dla InPost Mobile w swoim smartfonie, określ zasięg radaru w ustawieniach aplikacji i korzystaj z możliwości.

👉Zawsze wiesz, gdzie jest Twoja paczka
Za pomocą aplikacji możesz śledzić wszystkie paczki, na które czekasz. Co więcej, dzięki powiadomieniom push na ekranie swojego telefonu, jesteś na bieżąco ze zmianami statusów przesyłki. Masz również możliwość archiwizowania swoich paczek.

👉Jesteś na bieżąco z centrum powiadomień
Dzięki centrum powiadomień zawsze wiesz, co się dzieje z Twoją przesyłką, a także otrzymujesz informację o nowych konkursach i ciekawych akcjach, które organizujemy.

👉Płacisz bezgotówkowo za przesyłki pobraniowe
Możesz zapłacić za przesyłki pobraniowe dzięki szybkim przelewom PayByLink – to proste i wygodne rozwiązanie, które daje Ci swobodę i pełną kontrolę nad zamówieniem.

👉Śledzisz paczki najbliższych
Z InPost Mobile możesz śledzić przesyłki swoich bliskich zawsze wtedy, kiedy potrzebujesz. Wystarczy, że podadzą Ci swój 24-cyfrowy numer przesyłki – wpisz lub wklej go w aplikacji i miej paczki najbliższych w swoim telefonie.

Tworzysz aplikację razem z nami!
Regularnie aktualizujemy produkt, odpowiadając na sugestie i zgłoszenia użytkowników. Aplikacja InPost Mobile ma być przede wszystkim dla Ciebie, dlatego słuchamy tego, co masz do powiedzenia.

Send without printing labels and open lockers remotely with InPost Mobile!
The InPost Mobile application introduces a number of possibilities thanks to which the use of Parcel Lockers is easier than ever.

👉 Shipped without label
Now you can send the parcel conveniently in InPost Mobile – without printing the label and 24/7. Just scan the QR code or enter the shipping code in the parcel locker and it’s ready. Additionally, if you choose to ship in the application, you can send a parcel from any Parcel Locker.

👉 You open the locker remotely
The most important function of the application is the remote opening of lockers, which allows you to collect parcels without having to use the parcel locker screen. All you need to do is click the appropriate button in our application – your locker will open by itself and release the package for you. A pickup code and / or a QR code are also visible for each shipment delivered.

👉 You have all your packages in one place
Shipments, including courier ones, which have been ordered for the phone number assigned to the application in the last 30 days, will be visible immediately after logging into the application – you do not have to register them yourself. The parcels will be sorted by default depending on what stage of the journey to the parcel locker they are at. You can also give each of them a name and description.

👉 You collect parcels as part of Multiskrytki
Multiskrytka is a new option that allows you to receive multiple parcels from one parcel locker. Packages that are in Multiskrytka are grouped in the application into one message and highlighted in blue.

👉 You save time
InPost Mobile primarily saves time when picking up a parcel from a parcel locker. You can pick up your parcels remotely or using QR codes, which you can easily find in the mobile application.

👉 You always have Paczkomaty close to you
You can easily find Paczkomaty and PaczkoPunkty in the application. All you need to do is click on the map, and with the location turned on, the application will show you the nearest InPost points and show you the way to them from your current location.

👉 You pick up parcels on the way
Thanks to the geofencing-based notification function, we will remind you to pick up your parcel when you are near the parcel locker. Enable notifications for InPost Mobile on your smartphone, define the radar range in the application settings and use the possibilities.

👉 You always know where your package is
With the help of the application you can track all the packages you are waiting for. What’s more, thanks to push notifications on the screen of your phone, you are up to date with changes in shipment status. You also have the option of archiving your packages.

👉 Stay up to date with the notification center
Thanks to the notification center, you always know what is happening with your shipment, and you also receive information about new competitions and interesting campaigns that we organize.

👉 You pay cashless for cash on delivery
You can pay for cash on delivery thanks to fast PayByLink transfers – it’s a simple and convenient solution that gives you freedom and full control over your order.

👉 You are following the packages of your loved ones
With InPost Mobile you can track your loved ones’ shipments whenever you need them. All they need to do is give you their 24-digit tracking number – enter or paste it in the application and have the packages of your loved ones on your phone.

You create an application with us!
We regularly update the product, responding to user suggestions and reports. The InPost Mobile application is meant to be primarily for you, which is why we listen to what you have to say.
Odpowiadając na potrzeby i sugestie naszych Użytkowników regularnie aktualizujemy aplikację InPost Mobile. W najnowszej wersji:
– dodaliśmy funkcję, dzięki której Użytkownik, będąc w pobliżu kilku Paczkomatów, zidentyfikuje ten właściwy po zdjęciu w aplikacji
– zaktualizowaliśmy moduł “O aplikacji”

Information:

 • Update Date: 2020-11
 • Signatures: MD5, SHA-1, SHA-256 signatures
 • Supported DPIs: nodpi
 • APK Version: latest version added
 • Downlaoded Size: 47.59 MB (310847 bytes)
 • Android Requirement:
  Min: 4.2 and up (Jelly Bean MR2, API 18)
  Target: Android 9.0 (Pie, API 28)

InPost Mobile 3.2.0 APK (MOD, Unlimited Money) For Android Download

How to install Apk Mod file

 1. Install downloaded (pl.inpost.inmobile) APK file
 2. Extract folder
 3. Start app and enjoy

Whats’ New:

 1. All previous Bug of InPost Mobile Fixed
 2. Upload New Version
 3. Virus Remove
 4. InPost Mobile Unlimited Money Added

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement